д/д

Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан  сар, өдөр

Өргөдөл гаргагчийн харъяалал, байгууллага, иргэн

Өргөдлийн утга

Хэрхэн шийдвэрлэж, иргэнд хариу хүргэсэн байдал

Шийдвэрлэж хариу өгсөн сар, өдөр

Шийдвэрлэсэн хугацаа

Шийдвэрлэсэн албан тушаалтны нэр

/хоног, сунгасан тухай, хугацаа хэтэрсэн/

 

 1.

 

9 сарын 25

Арвайхээр 5 баг

Ажилд орох хүсэлт

Өөрөө өөр ажилд орсон гэж хэлсэн

10/09

 

 

14хоног

 

Б Валя

 

 

 2.

9 сарын 12

Богд

БОЭТ Дэлгэрбаяртай холбооотой гомдол

Хугацаа сунгаж, ёс зүйн салбар хорооны тогтоолоор сахилгын шийтгэл оногдуулсан тухайг утсаар танилцуулсан албан бичгээр авч болно.

 

 

10 сарын 12

 

2 сар

Ёс зүйн салбар хороо

 

 3.

 

10 сарын 08

 

 

МШУТ

 

БОЭТ гомдол

542 албан бичгээр хариу  өгсөн.

10 сарын 10

2 хоног

 

Ю Ичинноров

 4.

10 сарын 14

Арвайхээр иргэн

Ажилд орох хүсэлт 2 ирсэн

ЭМГ–т 2 мэргэжилтэн ажилд орсон

7 сарын 20

ЭМГ-ын даргын тушаал

Н Төгс-Очир

 

5.

10 сарын 21

МШУТ

Эмийн талаар гомдол

586 албан бичгээр хариу хүргүүлсэн.

10сарын 23

2 хоногт

 

Н.Дэжидням

 

10 сарын 22

МШУТ

Эмийн талаар тодруулга авах

586 албан бичгээр хариу хүргүүлсэн.

10сарын 23

2 хоногт

6

11 сарын 04

Бүрд сумын ЭМТ

Ажилд  орох тухай

Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу шийдвэрлэж иргэнд хариуг бичгээр хүргүүлэв.

10 сарын 04

1 хоног

Ж Болзол

 

7

11 сарын 05

Арвайхээр МШУТ

Нарны дөш өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч ажлын байрандаа байхгүй байна.

Иргэнд тайлбар өгч ойлгуулсан

11 сарын 05

2 цагийн дараа

 

Ж Болзол

8

11 сарын 06

Нарийн тээл

Даатгалын эм бичиж өгөхгүй байна.

Иргэнд утсаар хариу өгөв эмийг бичүүлсэн

11 сарын 06

1:30 минутын дараа

 

Ж Болзол

 

11 сарын 11

Арвайхээр 9 баг

Нарны дөш ӨЭМТ

Дуудлага өгөхөөр ирдэггүй сувилагч нар нь ёс зүйгүй мэдлэг муу

11 сарын 18

7 хоногт

Уян сэтгэл өрхий нэрүүл мэндийн төвийн даргын албан бичгээр МШУТ-д хариу хүргүүлэв

 

 

д/д

Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан  сар, өдөр

Өргөдөл гаргагчийн харъяалал, байгууллага, иргэн

Өргөдлийн утга

Хэрхэн шийдвэрлэж, иргэнд хариу хүргэсэн байдал

Шийдвэрлэж хариу өгсөн сар, өдөр

Шийдвэрлэсэн хугацаа

Шийдвэрлэсэн албан тушаалтны нэр

/хоног, сунгасан тухай, хугацаа хэтэрсэн/

 

1.

 

7 сарын3

 

99849375

Ажилд орох хүсэлт

Бүрд сумын эрүүл мэндийн төвд эмчээр ажиллуулахаар томилсон.

 

 

 

7 сарын 3

 

 

 

3 өдөр

 

УТХ-ийн мэргэжилтэн             Н Төгс-Очир

 

 

 

2.

7 сарын 03

 

-

Ажилд орох хүсэлт

Баянгол сумын эрүүл мэндийн төвд эмчээр ажиллуулахаар томилсон.

3.

7 сарын 18

Бүрд сумын иргэн Батчулуун

 харилцаа хандлагатай холбоотой гомдол

Гомдлын дагуу судлаж, утсаар зөвлөгөө өгсөн

7 сарын 20

 

УТХ-ийн дарга Н Оюунтуяа

 

4.

8 сарын 14

Богд сумын иргэн Пүрэвтогтох

Төрийн сангийн гэрээ цуцлах тухай

БОЭТ удирдлагад танилцуулж зөвшилцсөн

9 сарын 06

20 хоног

 УТХ-ийн мэргэжилтэн             Н Төгс-Очир

 

5.

09 сарын 04

Бүрд сумын ЭМТ

Ажилд орох

 

 

 

 

6

09 сарын 09

Бүрд сумын ЭМТ

Ажлаас чөлөөлөх орох

ЭСГ-ын даргын тушаалаар ажлаас чөлөөлөв

9 сарын 10

1 хоног

УТХ-ийн мэргэжилтэн             Н Төгс-Очир

 

7

09 сарын 09

Арвайхээр

Ажилд орох

 

 

 

 

8

09 сарын 13

ББУ

Ажилд орох

 

 

 

 

Энэ оны 6 сарын байдлаар нийт 21 иргэн өргөдөл, гомдол ирсүүлсэнээс бичгээр 12, амаар-9 бүртгэгдсэн байна. Үүнд:Аймгийн Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвд 6 иргэн ирүүлсэн гомдлыг байгууллагын санал, хүсэлт, гомдол хүлээн авах 7032-3536 утсанд ирүүлсэн. Өргөдөл, гомдол хүлээн авах мэргэжилтний утсанд 3 иргэн гомдол гаргаж, 3 иргэн хууль эрх зүйн зөвлөгөө авсан байна.